top of page
DSC_3335.JPG

Privacyverklaring ANNders

ANNders hecht veel belang aan je privacy en draagt hier zorg voor. Ze houdt zich aan de wettelijke bepaling rond de bescherming van persoonsgegevens en je rechten als cliënt (nieuwe Europese verordening en de wet op de patiëntenrechten).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit:
 

Onze gegevens zijn: ANNders, Neerhofstraat 38, 2300 Turnhout

annderscoaching@gmail.com

Waarom—  
verwerken wij presoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ANNders verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de sessies veilig te kunnen laten plaatsvinden (bescherming vitale belangen betrokkene)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens

 • Persoonlijke kenmerken

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Je gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden (privacy en beroepsgeheim). Tenzij in het kader van kwalitatieve gezondheidszorg (inter- en multidisciplinaire samenwerking). Met je huisarts en andere zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt (inter- en multidisciplinaire samenwerking, continuïteit van zorg) en die eveneens gebonden zijn aan het beroepsgeheim (gedeeld beroepsgeheim). Dit in gezamenlijk overleg en mits je uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming. Of (geanonimiseerd) tijdens een super- of intervisie. In overeenstemming met wettelijk en deontologische bepalingen.

Eventuele inhoudelijke verslagen worden enkel opgemaakt en gefactureerd op jouw vraag. Conform deontologie en beroepsgeheim worden deze rechtstreeks aan jou bezorgd en in samenspraak opgemaakt.

 

ANNders bewaart je gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is in overeenstemming met het doel waarvoor je gegevens worden verzameld en volgens wettelijke bepalingen. 

 • Facturen I 7 jaar I wettelijke verplichting (boekhouding)

 • Cliëntdossier I 30 jaar I conform wettelijke bewaartermijn medische dossiers

 

ANNders  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

 • Je gegevens worden veilig bewaard in mijn database (PC) en/of op papier.

 • Computer, server en mobiele apparaten zijn up-to-date beveiligd met paswoorden, antivirus, beveiliging tegen pishing etc. 

 • Kaften met jouw gegevens worden bijgehouden in een afgesloten kast die op slot zit.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Vragen m.b.t. inzage kunnen geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid. En wissing is niet altijd mogelijk vb. bij openstaande facturen of om andere redenen (wettelijke verplichting boekhouding en bewaartermijn dossier). Hou er rekening mee dat als bepaalde gegevens effectief verwijderd worden wij geen informatie meer hebben, ook niet i.f.v. attestering of continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking.

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij hieraan gehoor kunnen geven.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mailen kan via annderscoaching@gmail.com

ANNders  behoudt zich het recht om het privacybeleid aan te passen waar nodig. Je vindt de gangbare versie altijd op de website. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacybeleid.

 

Klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens?

Contacteer Ann Driesen via www.annderscoaching.be

DSC_3440_edited.jpg

Contact

ann.png
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

Ann Driesen

Neerhofstraat 38

2300 Turnhout

0486 024 514

ANNderscoaching@gmail.com

Privacyverklaring

bottom of page